Regulamin

Regulamin ARUA CUP 

» Informacje ogólne
 • 1. Puchar ARUA CUP to cykl zawodów w Sportowym Zimowym Pływaniu.
 • 2. Celem zawodów jest popularyzacja zimowego pływania i hartowania organizmu (morsowanie) oraz wyłonienie zwycięzców we współzawodnictwie sportowym w tej dyscyplinie sportu.
 • 3. Organizatorem zawodów jest Fundacja ARUA.
» Etapy, terminy i miejsce zawodów

Puchar ARUA CUP – może składać się z kilku etapów.

 • 1. Ilość i miejsce etapów ustalane są każdorazowo przed każdym sezonem.
 • 2. Fundacja Arua może współtworzyć wydarzenia razem z innymi podmiotami.
 • 3. Szczegółowe harmonogramy poszczególnych etapów zostaną podane do wiadomości w osobnych komunikatach. Harmonogram może ulegać zmianom.

Światowy Zlot Morsów Arua

 • 1. Fundacja Arua jest organizatorem zlotów morsów
» Dystanse
 • 1. Organizatorzy zaplanowali rywalizację na dystansach indywidualnych i w jednym sztafetowym:
  • a) 25 metrów - klasyczny,
  • b) 25 metrów - dowolny,
  • c) 25 metrów - motylkowy,
  • d) 50 metrów - klasyczny,
  • e) 50 metrów - dowolny,
  • f) 100 metrów – klasyczny,
  • g) 100 metrów - dowolny,
  • h) 200 metrów - klasyczny,
  • i) 200 metrów - dowolny,
  • j) 400 metrów - dowolny,
  • k) 1000metrów – dowolny,
  • l) 4 x 25 metrów – sztafeta mieszana,
 • 2. Wszystkie dystanse zostaną wyznaczone na akwenie na długości 25 metrów i zostaną ograniczone pomostami.
 • 3. Organizatorzy dopuszczają indywidualny start Zawodnika w dowolnej ilości wyścigów.
» Zgłoszenia
 • 1. Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez formularz udostępniony na stronie wydarzenia.
 • 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych z uwagi na wyczerpanie limitów miejsc, jak również zwiększenia limitów w przypadku dużego zainteresowania i możliwości logistyczno-organizacyjnych.
 • 3. Limity miejsc na etap to 200.
 • 4. Start w zawodach jest płatny.
 • 5. Opłaty:
  • a) Wysokość opłat podana zostaje w ogłoszeniu o zawodach.
  • b) Organizator przewiduje wprowadzenia dodatkowych opłat dla zawodników, którzy będą chcieli zarejestrować się po zamknięciu zapisów.
  • c) Raz wniesiona opłata nie ulega zwrotowi.
  • d) Opłata startowa może być przeniesiona na innego Zawodnika pod warunkiem, że zmiana zostanie przeprowadzona na 14 dni przed datą etapu lub inny etap Pucharu. W ostatnim etapie możliwe jest tylko przeniesienie opłaty na innego zawodnika. W tym przypadku należy się kontaktować poprzez email zapisy@arua.pl
  • e) Opłata musi być wniesiona najpóźniej na 10 dni przed datą etapu, którego dotyczy.
  • f) Wszystkie serie odbywają się w kolejności od najwolniejszej do najszybszej wg zadeklarowanego czasu przy zapisach.
  • g) W formularzu rejestracyjnym należy wypełnić wszystkie dostępne pola.
 • » Organizacja zawodów i zasady kwalifikacji
  • 1. Do rywalizacji na dystansie 400 metrów może przystąpić osoba, która udokumentuje przepłynięcie dystansu minimum 200 metrów w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zawody w warunkach, gdy temperatura wody była nie wyższa niż 5 stopni Celsjusza;
  • 2. Do rywalizacji na dystansie 1000 metrów może przystąpić osoba, która udokumentuje przepłynięcie dystansu minimum 400 metrów w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zawody w warunkach, gdy temperatura wody była nie wyższa niż 5 stopni Celsjusza;
  • 3. Dokumentację, o której mowa w pkt.1, należy przesłać na adres e-mail biuro@arua.pl.
  • 4. Do rywalizacji na pozostałych dystansach nie jest wymagane dokumentowanie przepłyniętego dystansu.
  • 5. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji będzie spełnienie również innych wymogów niniejszego Regulaminu.
  • 6. Rywalizacja na wszystkich dystansach oraz w sztafecie 4 x 25 metrów odbywa się bez użycia pianek.
  • 7. Zawodnik, który w momencie Zawodów nie ma ukończonych 18 lat, musi przedłożyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na start w Zawodach oraz zaakceptować wymogi Regulaminu.
  • 8. Zawodnik, który w momencie Zawodów nie ma ukończonych 16 lat musi być pod opieką opiekuna prawnego w trakcie trwania zawodów.
  • 9. Weryfikacji Zawodników dokonuje Organizator lub osoby przez niego wskazane. Jego decyzja jest ostateczna.
  • 10. Decyzja weryfikacyjna na podstawie dokumentacji z pkt. 1 zostanie przekazana Zawodnikowi maksymalnie 72 godziny po przekazaniu ww. dokumentacji na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  • 11. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych np. stanem zdrowia lub innymi okolicznościami Organizator lub osoby przez niego wskazane mają prawo nie dopuścić Zawodnika do rywalizacji mimo wcześniejszej pozytywnej weryfikacji.
  • 12. Podstawą ostatecznego dopuszczenia Zawodnika do startu będzie pełna akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu, jak również złożenie własnoręcznego podpisu pod Kartą Rejestracyjną w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
  • 13. Za pomiar czasu oraz kolejność miejsc odpowiedzialny sędzia zawodów.
  » Dozwolony strój pływacki
  • 1. Zawodnik może wykorzystać maksymalnie dwa czepki silikonowe.
  • 2. Okulary pływackie.
  • 3. Strój kąpielowy (nie może być wykonany z neoprenu):
   • a) mężczyźni kąpielówki z krótką nogawką, typu "slipy" lub basenowy strój startowy,
   • b) kobiety dwuczęściowy lub jednoczęściowy bez nogawek i rękawów lub basenowy strój startowy.
  » Zasady dotyczące zachowania się w wodzie
  • 1. Styl pływacki dowolny, klasyczny, motylkowy.
  • 2. Maksymalny dystans, który można przepłynąć ciągiem pod wodą, to 5 metrów.
  • 3. Celowe łapanie się elementów wyposażenia toru wodnego (np. liny wyznaczającej lub sprzętu będącego środkami bezpieczeństwa stanowi o wezwaniu pomocy, co równoznaczne jest z podjęciem pływaka z wody oraz jego dyskwalifikacją.
  • 4. Wezwanie pomocy sygnalizuje się przez:
   • a) podniesienie ręki,
   • b) okrzyk POMOCY/HELP!,
   • c) złapanie się jakiegokolwiek elementu nawodnego.
  • 5. Podczas wyścigu zabrania się odbijania od dna zbiornika.
  » Inne informacje organizacyjne
  • 1. Wstęp na zawody dla kibiców jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo do wydzielenia strefy, gdzie mogą przebywać kibice, jak również wydzielenia strefy dostępnej jedynie dla Zawodników oraz Organizatora bądź osób przez niego wskazanych.
  • 2. Organizator nie zwraca  kosztów przyjazdu na zawody.
  • 3. Organizator zapewnia Uczestnikom strefę szatni, ale nie odpowiada za pozostawione w niej rzeczy.
  • 4. Organizator wyraża zgodę na rejestrację zawodów w formie fotograficznej oraz audio-wideo oraz ich późniejszą publikację.
  • 5. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Uczestników jest Organizator. Uczestnik ma prawo do wglądu do nich oraz ich poprawiania pod warunkiem, że nie wpłynie to w istotny sposób na kształt zgłoszenia rejestracyjnego.
  • Organizator przeprowadza rezerwację pokoi w Hotelu Revita.
  • Każdy gość hotelowy odpowiada materialnie za wyrządzone szkody w Hotelu.
  » Nagrody etapowe
  • 1. Zawodnicy z miejsc 1-3 rywalizacji na poszczególnych dystansach otrzymają pamiątkowe medale.
  • 2. Na każdym dystansie prowadzona będzie osobna klasyfikacja zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet w kategorii open.
  • 3. Dyplomy ukończenia danego etapu (miejsce, czas, konkurencja) będą wysyłane w formie .pdf na adres email podany w zgłoszeniu.
  » Protesty i dyskwalifikacje
  • 1. Zawodnik może złożyć protest w nieprzekraczalnym terminie 15 minut od zakończenia rywalizacji na dystansie, którego dotyczy protest.
  • 2. Wszystkie protesty muszą być sporządzone w formie pisemnej oraz muszą być dostarczone Organizatorowi zawodów bądź osobie przez niego wskazanej w Biurze Zawodów.
  • 3. Protest musi zawierać - imię i nazwisko zgłaszającego, opis sytuacji spornej oraz własnoręczny podpis zgłaszającego.
  • 4. Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie wadium w wysokości 200 złotych.
  • 5. Wadium w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu zostanie zwrócone zgłaszającemu.
  • 6. Decyzja Organizatora w zakresie protestu jest ostateczna.
  • 7. Dyskwalifikacja Zawodnika może nastąpić w przypadku:
   • a) niewłaściwego pokonania trasy na poszczególnym dystansie,
   • b) startu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych; Organizator lub osoba przez niego wskazana może nie dopuścić do startu bądź dyskwalifikować osobę, co do której zachodzi podejrzenie stosowania przed startem ww. substancji,
   • c) przekroczenia limitu czasowego dla poszczególnych dystansie:
    - 400 metrów - 15 minut.
    - 1000 metrów – 30minut.
   • d) niesportowego zachowania godzącego w ideę fair play zarówno przed startem, jak i podczas rywalizacji,
   • e) innych sytuacji, które mogą zagrażać prawidłowości przeprowadzenia zawodów, bezpieczeństwu Uczestników, ich zdrowiu oraz życiu.
  • 8. W przypadku, gdy Organizator bądź osoba przez niego wskazana stwierdzi, że Zawodnik nie jest w stanie ukończyć rywalizacji na danym dystansie, ma prawo do usunięcia Zawodnika z wyścigu w dowolnym momencie. Decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
  » Kategorie wiekowe

  Klasyfikacja zawodników z podziałem na kategorie wiekowe, zaliczane do klasyfikacji generalnej:

  • А do 19 lat 
  • В 20-29 lat 
  • C 30-39 lat 
  • D 40-49 lat 
  • E 50-59 lat 
  • F 60-69 lat 
  • G 70-79 lat 
  • H 80 i więcej - 
  » Punktacja generalna

  Puchar ARUA CUP przyznawany zostanie kobiecie, mężczyźnie, którzy łącznie (licząc wszystkie starty na każdym etapie) zdobędzie najwięcej punktów według następującej zasady:

  punktacja

  Wszystkie zdobyte punkty sumują się, zawodnik, który zgromadzi ich najwięcej wygrywa  PUCHAR ARUA CUP

  W klasyfikacji etapowej kategorie wiekowe nie są brane pod uwagę.

  W klasyfikacji generalnej kategorie wiekowe są uwzględniane.

  Aby klub był klasyfikowany musi nosić tę samą nazwę na każdych zawodach, to samo dotyczy sztafet, skład sztafet może ulegać zmianom na poszczególnych etapach. Zawodnik w danym etapie może reprezentować tylko jedną sztafetę.

  » Uwagi końcowe
  • 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (z wyłączeniem sytuacji ekstremalnych bądź niespotykanych w klimacie charakterystycznym dla miejsca rozgrywania zawodów).
  • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania zawodów, a także zmian w harmonogramie i dystansach pływackich w sytuacji, gdy uzna, że zmiany pogodowe mogą zagrażać bezpieczeństwu Uczestników lub osób z ramienia Organizatora. Decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
  • 3. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek substancji stosowanych zewnętrznie lub wewnętrznie, które utrzymują bądź podwyższają temperaturę ciała.
  • 4. Trasa zawodów zostanie zabezpieczona przez odpowiednie służby ratownicze zarówno na lądzie, jak i na wodzie.
  • 5. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
  • 6. Zawodnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy czy uszczerbki na zdrowiu, które może pociągać za sobą udział w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
  • 7. W trakcie zawodów Zawodnik musi okazać na żądanie Organizatora ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
  • 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
  • 9. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzygnięcia należą do Organizatora.
  • 10. Dodatkowe informacje dotyczące zawodów oraz ich organizacji moża uzyskać pod numerem telefonu  506 121 393,- na Facebooku - https://www.facebook.com/AruaCup, lub stronie arua.pl
  • 11. Pytania związane z zapisami należy kierować na email zapisy@arua.pl
  » Przepisy szczególne - epidemia
  • 1. Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 oraz możliwe (zmienne) regulacje prawne w tym zakresie Organizator zastrzega sobie prawo do wynikających z tych regulacji zmian w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  • 2. Z uwagi na ww. okoliczności Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia w planowanym terminie.
  • 3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. 1 i 2 Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o decyzjach wynikających z regulacji krajowych związanych z epidemią jako tzw. siłą wyższą.
  • 4. Szczegółowe rozwiązania dotyczące m.in. terminu Wydarzenia lub innych istotnych dla niego okoliczności będą podawane niezwłocznie w odrębnych komunikatach na oficjalnych kanałach Wydarzenia opisanych w "Uwagach końcowych" (pkt. 11) oraz przekazane na adresy e-mail Uczestników podane podczas rejestracji.
  • 5. Decyzje Organizatora wynikające z sytuacji epidemicznej są ostateczne.
  » Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu.
  • 1. W przypadku jakichkolwiek zmian w jego zapisach informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na Facebooku zawodów. Każdy z zarejestrowanych Zawodników otrzyma również stosowną informację na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
  • 2. Oficjalnym językiem komunikacyjnym jest język polski. W przypadku nieznajomości języka polskiego oraz zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, możliwe jest również używanie języka angielskiego.
  • 3. Każdy Zawodnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie na własną rękę dowolnej osoby asekurującej – asekuracja musi przebiegać od momentu wyjścia z wody do momentu powrotu normalnej temperatury ciała.
  • 4. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

  | Biała Podlaska, 01.11.2022 r.